Kitab Amsal

Kitab Amsal

Tanakh Taurat | Nevi’im | Buku Ketuvim dari Ketuvim  Tiga Buku Puisi 1. Mazmur 2. Amsal 3. Pekerjaan Lima Megillot 4. Lagu dari Lagu 5. Rut 6….