Shamash

Shamash

King Melishipak I (1186–1172 SM ) mempersembahkan putrinya ke Shamash, matahari, yang diwakili di sebelah kanan, di sebelah Nanna dan Ishtar. Dalam agama Mesopotamia, Shamash adalah nama…